Thai Jounal Impact Factors ของปี 2560
ศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทยประกาศค่า Thai Jounal Impact Factors ของวารสารสภาการพยาบาล ปี 2560 = 6.1

ตามรายละเอียดดังนี้