อิทธิพลของระยะของโรค การแพร่กระจายไปต่อมนํ้าเหลืองบริเวณคอ การได้รับยากลุ่มโอพิออยด์ และเทคนิครังสีรักษา ต่อภาวะโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ

Main Article Content

กานตรัชต์ โรจนพันธ์ ปรางทิพย์ ฉายพุทธ สุวิมล กิมปี นันทกานต์ เอี่ยมวนานนทชัย

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยคัดสรรข้อมูลด้านโรคและ การรักษา ต่อภาวะโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ

การออกแบบวิจัย: การวิจัยเชิงบรรยายแบบตัดขวางการดำเนินการวิจัย: การวิจัยนี้ใช้ทฤษฎีการปรับตัวของรอย (Roy Adaptation Model) เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษาหรือรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด ณโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 2 แห่งในกรุงเทพมหานคร จำนวน 80 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลด้านโรคและรักษา และแบบประเมินภาวะโภชนาการฉบับย่อ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ใช้สถิติทดสอบทีในการคัดสรรปัจจัย และสถิติถดถอยพหุคณูแบบขั้นตอนในการวิเคราะห์อิทธิพล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคัดสรรได้แก่ ระยะของโรค (r = -.326, p = .004) การแพร่กระจายไปต่อมนำเหลืองบริเวณคอ (r = -.316, p = .005) การได้รับยากลุ่มโอพิออยด์ (r = -.241, p = .034)และเทคนิครังสีรักษา (r = -.225, p = .046) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับภาวะโภชนาการ แต่มีเพียงระยะของโรคเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อภาวะโภชนาการ โดยอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 13.8 (R2 = .138,p < .01) จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ผู้ป่วยที่มีระยะของโรคที่ก้าวหน้ามากจะมีภาวะโภชนาการที่เลวลง

ข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรให้ความสำคัญเรื่องภาวะโภชนาการในผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษาหรือรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด (Concurrent radio-chemotherapy)ที่มีการดำเนินของโรคในระยะที่มีการแพร่กระจายไปที่ต่อมนำเหลืองบริเวณคอ (advanced staging with neck node metastasis) รวมทั้งมีการจัดการความปวดที่มีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: มะเร็งศีรษะและคอ การแพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอ ภาวะโภชนาการ การได้รับยากลุ่มโอพิออยด์ ระยะของโรค

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
โรจนพันธ์ก, ฉายพุทธป, กิมปีส, เอี่ยมวนานนทชัยน. อิทธิพลของระยะของโรค การแพร่กระจายไปต่อมนํ้าเหลืองบริเวณคอ การได้รับยากลุ่มโอพิออยด์ และเทคนิครังสีรักษา ต่อภาวะโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 1 [cited 19Mar.2019];28(2):13-9. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11641
Section
Research Reports