ตัวตนใหม่: ประสบการณ์การเป็นมารดาของนักเรียนที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ

Main Article Content

บุญมี ภูด่านงัว กนกนุช ชื่นเลิศสกุล วรรณี เดียวอิศเรศ

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่ออธิบายกระบวนการของการเป็นมารดาในนักเรียนที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ นับตั้งแต่รับรู้ว่าตั้งครรภ์จนถึงระยะ 4 เดือนหลังคลอดการออกแบวิจัย: การวิจัยเชิงคุณภาพแบบทฤษฎีพื้นฐาน (Grounded theory method)การดำเนินการวิจัย: การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาประสบการณ์การเป็นมารดาของนักเรียนที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก พร้อมกับการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการเปรียบเทียบตลอดเวลา และการให้รหัส(constant comparative method and coding) จนกระทั่งทฤษฎีพื้นฐานที่ได้มีความอิ่มตัวตามหลักการเลือกตัวอย่างเชิงทฤษฎี (Principle of theoretical sampling) จำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดรวม 22 คนผลการวิจัย: แสดงให้เห็นกระบวนการปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อเป็นแม่ของนักเรียนที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ โดยตัวตนใหม่ สะท้อนถึงความเจริญงอกงามทางด้านจิตใจและวุฒิภาวะ เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์การเป็นมารดาของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย1) จากความทุกข์กลายเป็นความสุข 2) จากความไม่มั่นใจสู่ความมั่นใจในการเลี้ยงดูลูก3) ภูมิใจที่สามารถเลี้ยงลูกให้เติบโตแข็งแรง 4) มีความรับผิดชอบมากขึ้น 5) มีเป้าหมายชีวิตใหม่ และ 6) เข้าใจหัวอกพ่อแม่ข้อเสนอแนะ: ผลการศึกษาช่วยปรับมุมมองคนในสังคมต่อการเป็นมารดาของนักเรียนที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ ช่วยให้พยาบาลเข้าใจต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเพื่อสร้างความมั่นใจ และส่งเสริมศักยภาพการเป็นมารดาของนักเรียนที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจต่อไป

คำสำคัญ: นักเรียน ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ การเป็นมารดา

Keywords

Article Details

How to Cite
1.
ภูด่านงัวบ, ชื่นเลิศสกุลก, เดียวอิศเรศว. ตัวตนใหม่: ประสบการณ์การเป็นมารดาของนักเรียนที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 1 [cited 18Aug.2019];28(2):58-4. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11644
Section
Research Reports

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2