ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อลดความเครียดต่อความเครียดของ มารดาหลังคลอดที่บุตรได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ

Main Article Content

นันทัชพร ขุมทอง วรรณา พาหุวัฒนกร เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร ฉวีวรรณ อยู่สำราญ

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพยาบาลในการลดความเครียดต่อความเครียดของมารดาหลังคลอดที่บุตรได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ (Phototherapy)การออกแบบวิจัย: การวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) แบบ 2 กลุ่มวัดก่อน และหลังการทดลอง (pretest- posttest two group design)การดำเนินการวิจัย: คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 50 คน ที่มีความเครียด แบ่งเป็น กลุ่มควบคุม 25 คน และกลุ่มทดลอง 25 คน กลุ่มควบคุมจะได้รับการพยาบาลตามปกติ ส่วนกลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมพยาบาลเพื่อลดความเครียดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นร่วมกับการพยาบาลตามปกติ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กุล่มตัวอย่างทั้งกลุ่มสองกลุ่มตอบแบบสอบถามความเครียดก่อนและหลังการทดลองครบ 24 ช่วโมง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบซี (Z-test)ผลการวิจัย: ภายหลังการทดลอง กลุ่มควบคุม ร้อยละ 56 มีความเครียดลดลงอยู่ในระดับเล็กน้อย และร้อยละ 20 มีความเครียดลดลงจนถึงระดับมีสุขภาพจิตปกติ ส่วนกลุ่มทดลอง ร้อยละ 72 ความเครียดลดลง จนถึงระดับมีสุขภาพจิตปกติ ร้อยละ 24 มีความเครียดลดลง จนถึงระดับเล็กน้อย ร้อยละ 4 มีความเครียดลดลง จนถึงระดับสุขภาพจิตดีมาก เมื่อทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมเฉพาะผู้ที่มีความเครียด ภายหลังการทดลอง พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Z = 2.643, p-value =.0041)

ข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการของบุตร และการรักษาที่จะได้รับ รวมทั้งให้มารดามีส่วนร่วมในการดูแลบุตรที่ได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ พร้อมกับการฝึกการหายใจเบื้องต้น เพื่อลดความเครียดของมารดา

คำสำคัญ โปรแกรมพยาบาล ความเครียด มารดาหลังคลอด ทารกแรกเกิด การรักษาด้วยการส่องไฟ

Keywords

Article Details

How to Cite
1.
ขุมทองน, พาหุวัฒนกรว, เสรีเสถียรเ, อยู่สำราญฉ. ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อลดความเครียดต่อความเครียดของ มารดาหลังคลอดที่บุตรได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 1 [cited 20Jan.2020];28(2):88-7. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11650
Section
Research Reports

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>