ผลของการใช้เสื้อป้องกันการสูญเสียความร้อนต่ออุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดปกติ

Main Article Content

จีรนันท์ ลี้ฮั่วฮวด วรรณา พาหุวัฒนกร เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อศึกษาผลของการใช้เสื้อป้องกันการสูญเสียความร้อนต่ออุณหภูมิกายของทารกแรกเกิดปกติในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังเกิด

การออกแบบวิจัย: การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental design)

วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่าง คือทารกแรกเกิดปกติที่คลอดครบกำหนด  มีน้ำหนักแรกเกิด ระหว่าง 2,500-4,000 กรัม คะแนนชีพ (APGAR score) นาที ที่ 1 มากกว่า 7 และ นาทีที่ 5 เท่ากับ 10  อุณหภูมิกาย(Body temperature) ระหว่าง 36.5 - 37.5 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ(Heart rate) 100-160 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ (Respiratory rate) 40 – 60 ครั้งต่อนาที ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังเกิดหรือ ความพิการแต่กำเนิด จำนวน 41 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เสื้อป้องกันการสูญเสียความร้อนซึ่งประดิษฐ์โดยผู้วิจัย  เครื่องวัดอุณหภูมิกายทารก นาฬิกาจับเวลา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบบันทึกอุณหภูมิกายทารกแรกเกิด ก่อนการทดลองและเมื่อสิ้นสุดการทดลองกลุ่มตัวอย่างได้รับการวัดอุณหภูมิกายทางทวารหนัก(Rectal temperature)  ในระหว่างการทดลอง กลุ่มตัวอย่างได้รับการวัดอุณหภูมิกายทางรักแร้ (Axillary temperature) ทุก 15 นาที การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติ  Wilcoxon Signed Ranks Test

ผลการวิจัย: พบว่า ภายหลังการสวมใส่เสื้อป้องกันการสูญเสียความร้อน อุณหภูมิกายของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าระดับอ้างอิงภาวะอุณหภูมิกายปกติที่ 36.5 องศาเซลเซียสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) และอุณหภูมิกายของทารกภายหลังการทดลองอยู่ในระดับปกติสูงกว่าอุณหภูมิกายของทารกก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001)

ข้อเสนอแนะ: พยาบาลในห้องคลอดควรใช้เสื้อป้องกันการสูญเสียความร้อนที่พัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำและควบคุมอุณหภูมิกายให้กับทารกแรกเกิดปกติครบกำหนด ในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังเกิด

Keywords

Article Details

How to Cite
1.
ลี้ฮั่วฮวดจ, พาหุวัฒนกรว, เสรีเสถียรเ. ผลของการใช้เสื้อป้องกันการสูญเสียความร้อนต่ออุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดปกติ. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 1 [cited 22Jan.2020];28(4):5-5. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/16980
Section
Research Reports
Author Biographies

จีรนันท์ ลี้ฮั่วฮวด

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก

วรรณา พาหุวัฒนกร

อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Most read articles by the same author(s)