ผลของโปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอดต่อความวิตกกังวลในผู้คลอดครรภ์แรกที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน

Main Article Content

ณัฏจิรา วินิจฉัย เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง วรรณา พาหุวัฒนกร

Abstract

วัตถุประสงค์การวิจัย: ศึกษาผลของโปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอด (Labor Support Programme) ต่อความวิตกกังวลในผู้คลอดครรภ์แรก(Primiparous Parturients)ที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน(Oxytocin Augumentation)

การออกแบบวิจัย: การวิจัยกึ่งทดลอง

วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้คลอดครรภ์แรกที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ที่มาคลอดโรงพยาบาลสระบุรี จำนวน 50 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 25 คนได้รับโปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอด ประกอบด้วย การสนับสนุนด้านอารมณ์ การสนับสนุนด้านร่างกาย การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร จากผู้วิจัย และกลุ่มควบคุม 25 คนได้รับการพยาบาลตามปกติจากพยาบาลวิชาชีพ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและแบบวัดความวิตกกังวลในระยะคลอด การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติทีอิสระ (Independent t-test)

ผลการวิจัย: พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลในระยะคลอดน้อยกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01)

ข้อเสนอแนะ: พยาบาลในห้องคลอดควรนำโปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอดไปใช้ในการลดความวิตกกังวลในระยะคลอดของผู้คลอดครรภ์แรกที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน

Keywords

Article Details

How to Cite
1.
วินิจฉัยณ, เสรีเสถียรเ, ลิมเรืองรองป, พาหุวัฒนกรว. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอดต่อความวิตกกังวลในผู้คลอดครรภ์แรกที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 1 [cited 20Jan.2020];28(4):44-5. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/17001
Section
Research Reports

Most read articles by the same author(s)