ผลของการรำไทยบนตารางเก้าช่องต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ

Main Article Content

สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ และคณะ

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อศึกษาผลของการรำไทยบนตารางเก้าช่องต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ

การออกแบบวิจัย: การวิจัยกึ่งทดลอง

การดำเนินการวิจัย : กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีการเจ็บป่วยที่เป็นอุปสรรคต่อการออกกำลังกาย จำนวน 100 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 50 คน กลุ่มทดลองได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายด้วยการรำไทยบนตารางเก้าช่อง และร่วมกันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 20-60 นาที ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์พฤติกรรม แบบบันทึกภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Independent t - test

ผลการวิจัย: พบว่า การเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพในกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยความทนทานของหัวใจและปอดเพิ่มขึ้น ความดันโลหิตไดแอสโตลิกลดลง น้ำตาลในเลือดลดลง ความแข็งแรงกล้ามเนื้อแขนและขาเพิ่มขึ้น ความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อแขนและขาทั้งสองข้างเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05)

ข้อเสนอแนะ: ผู้สูงอายุในชุมชนควรได้รับการพัฒนาการออกกำลังกายด้วยการรำไทยบนตารางเก้าช่องเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพกายของอย่างต่อเนื่อง

Keywords

Article Details

How to Cite
1.
จันทร์ประเสริฐ และคณะส. ผลของการรำไทยบนตารางเก้าช่องต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 1 [cited 27May2019];28(4):68-0. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/17003
Section
Research Reports