จริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลไทย ตามการรับรู้ของผู้บริหารทางการพยาบาล

Main Article Content

มณี อาภานันทิกุล วรรณภา ประไพพานิช สุปาณี เสนาดิสัย พิศสมัย อรทัย

Abstract

บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อศึกษาจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลไทยตามการรับรู้ของผู้บริหารทางการพยาบาล

การออกแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงคุณภาพ

การดำเนินการวิจัย: การวิจัยครั้งนี้ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด  ได้ผู้บริหารทางการพยาบาลที่เต็มใจเข้าร่วมการศึกษานี้จำนวน 28 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกพร้อมบันทึกเทปและบันทึกภาคสนาม  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา

ผลการวิจัย: ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงจริยธรรมวิชาชีพที่พยาบาลส่วนใหญ่ปฏิบัติขณะทำงานในบทบาทหน้าที่พยาบาลตามมุมมองของผู้บริหารทางการพยาบาลมีจำนวน 10 เรื่อง ได้แก่ 1) การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย 2) ความซื่อสัตย์ 3) ความอาทรต่อผู้ป่วย 4) การช่วยเหลือโดยไม่รับสิ่งตอบแทน 5) การมีระเบียบวินัย 6) การเสียสละ 7) การมีพฤติกรรมการบริการและมีใจให้บริการที่ดี  8) การดูแลผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ 9) ความรับผิดชอบ  และ10) การรักษาความลับ  จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้ให้ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า  พยาบาลไทยยังคงมีการรักษาจริยธรรมวิชาชีพในการปฏิบัติงานและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ: ผู้บริหารทางการพยาบาลสามารถใช้ข้อมูลจากการศึกษานี้ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาและส่งเสริมให้พยาบาลธำรงรักษาการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมวิชาชีพให้คงอยู่ต่อไป

Keywords

Article Details

How to Cite
1.
อาภานันทิกุลม, ประไพพานิชว, เสนาดิสัยส, อรทัยพ. จริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลไทย ตามการรับรู้ของผู้บริหารทางการพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 1 [cited 27May2019];29(2):5-0. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/21111
Section
Research Reports