ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำ ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

Main Article Content

เกศกนก ศรีวิทะ ฉวีวรรณ ธงชัย

Abstract

บทคัดย่อ:

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: ศึกษาประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่อง   ไขสันหลัง

การออกแบบวิจัย: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational research)

วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลังก่อนมีการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก จำนวน 51 คน และกลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก จำนวน 52 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ของ เกศกนก ศรีวิทะ และคณะ และ 2) แบบรวบรวมผลลัพธ์ ประกอบด้วย  อัตราการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำ  อัตราและปริมาณการใช้ยาเอฟิดริน  ดำเนินการศึกษาโดยอิงกรอบแนวคิดของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกของสภาวิจัยทางการแพทย์และสุขภาพแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย

ผลการวิจัย: พบอัตราการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำในห้องผ่าตัดและในห้องพักฟื้นในกลุ่มตัวอย่างก่อนมีการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกร้อยละ 70.59  และ 7.84 ตามลำดับ ในขณะกลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกพบเพียงร้อยละ 26.92 และ 3.85 ตามลำดับ มีอัตราการใช้ยาเอฟิดรินในกลุ่มตัวอย่างก่อนมีการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกร้อยละ 50.98 ในขณะกลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกมีการใช้เพียงร้อยละ 40.38 ค่ามัธยฐานปริมาณการใช้ยาเอฟิดรินในกลุ่มตัวอย่างก่อนมีการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกเท่ากับ 13.5 มิลลิกรัม และ 12 มิลลิกรัม ในกลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก

ข้อเสนอแนะ: ควรบูรณาการแนวปฏิบัติทางคลินิกสู่งานประจำเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการต่อไป

Keywords

Article Details

How to Cite
1.
ศรีวิทะเ, ธงชัยฉ. ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำ ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 1 [cited 20Jul.2019];29(2):86-00. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/21121
Section
Research Reports

Most read articles by the same author(s)