ประสิทธิผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรค หลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Main Article Content

รัตนาภรณ์ แซ่ลิ้ม นงลักษณ์ ว่องวิษณุพงศ์ สุดจิต ไตรประคอง

Abstract

บทคัดย่อ :วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายต่อความรู้

และพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

รูปแบบวิจัย: การวิจัยกึ่งทดลอง

การดำเนินการวิจัย: คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงโดยเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดง

ส่วนปลายอุดตันจำนวน 50 คน ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและควบคุมเท่าๆกันโดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดง
ส่วนปลายอุดตัน ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ เครื่องมือในการดำเนินการวิจัยได้แก่ โปรแกรมการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันซึ่งประกอบด้วย คู่มือการดูแลตนเอง
สำหรับผู้ป่วยและคู่มือการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยสำหรับพยาบาลตามรูปแบบการวางแผนจำหน่ายD-M-E-T-H-O-D
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างก่อนและหลังทดลองด้วยสถิติสถิติทีคู่และสถิติทีอิสระ

ผลการวิจัย: พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และพฤติกรรมดูแลตนเองภายหลังการทดลองของกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05)

ข้อเสนอแนะ พยาบาลสามารถนำโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันนี้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดแดงส่วนปลายกลุ่มอื่นต่อไป

Keywords

Article Details

How to Cite
1.
แซ่ลิ้มร, ว่องวิษณุพงศ์น, ไตรประคองส. ประสิทธิผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรค หลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 1 [cited 24May2019];29(2):101-13. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/21122
Section
Research Reports