การพัฒนาคู่มือการทำกิจกรรมกลุ่มวาดรูป สำหรับบุคลากรพยาบาล

มยุรี กลับวงษ์, เนาวนิตย์ มุขสมบัติ, จิตสุภา จรุงจิตต์

Abstract


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือการดำเนินการกลุ่มวาดรูป และศึกษาผลการใช้คู่มือการทำกิจ-กรรมกลุ่มวาดรูป โดยพยาบาลจิตเวชที่ปฏิบัติงานอยู่ที่แผนกผู้ป่วยใน จำนวน 30 คน นำคู่มือการทำกลุ่มวาดรูป ที่มีขนาดกระดาษ A5 แบ่งเป็นสีตามหัวข้อในคู่มือฯ ผลการศึกษา พบว่า ก่อนการใช้คู่มือฯ พยาบาลผู้วิจัยภาคสนาม ร้อยละ 66.7 มีความมั่นใจในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มวาดรูปในระดับปานกลางและคิดว่าการพัฒนาคู่มือ ฯ มีความน่าสนใจในระดับมากและปานกลาง พบมีเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 40.0 หลังจากการนำคู่มือ ฯ ไปทดลองใช้ พยาบาลร้อยละ 44.4 มีความมั่นใจในการดำเนินกลุ่มในระดับมาก ร้อยละ 63.0 มีความคิดเห็นว่า กลุ่มวาดรูปมีส่วนช่วยในการบำบัดรักษามาก ร้อยละ 66.7 ได้รับประโยชน์จาก มือฯ มาก และพบว่า ผู้ป่วยจิตเวช ร้อยละ 53.2 ไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มวาดรูปมาก่อน ร้อยละ 61.2 วาดรูปชิดริมขอบกระดาษด้านใดด้านหนึ่ง ร้อยละ 30.5 วาดรูปธรรมชาติ ร้อยละ 87.1 เลือกใช้ระดับ สีอ่อน หลังจากเข้ากลุ่มฯ ผู้ป่วยมีความคิดเห็นว่า ระยะเวลาในการทำกลุ่มมีความเหมาะสมในระดับ “มาก-มากที่สุด” ทำให้มีกำลังใจต่อสู้กับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น “มาก-มากที่สุด”  ทำให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า “มาก-มากที่สุด” ได้เรียนรู้และรับประสบการณ์จากการเข้ากลุ่ม “มาก-มากที่สุด” ทำให้ได้พูด/ระบายความในใจ “มาก-มากที่สุด” และ ร้อยละ 85.1 ต้องการเข้ากลุ่มวาดรูปในครั้งต่อไป

คำสำคัญ : กลุ่มวาดรูป,กิจกรรมกลุ่ม,บุคลากรพยาบาลFull Text:

PDF


Copyright (c) 2016 วารสารสภาการพยาบาล(Thai Journal of Nursing Council)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Thai Journal of Nursing Council  by Thailand Nursing and Midwifery Council.All rights reserved

วารสารสภาการพยาบาล เป็นลิขสิทธิ์ของสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย