บทบาทสำคัญของพยาบาลในห้องคลอด : การประเมินสภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด

ยุวดี วัฒนานนท์

Abstract


บทบาทที่สำคัญอีกบทบาทหนึ่งของพยาบาลในหน่วยห้องคลอด คือ การประเมินสุขภาพทารกแรกเกิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพทั่วไปของทารก การบาดเจ็บของทารกที่มีสาเหตุจากการคลอด ความสามารถในการปรับตัวของทารกแรกเกิดต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกมดลูกและความผิดปกติแต่กำเนิดตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ทั้งนี้เพื่อจะให้การช่วยเหลือทารกตั้งแต่แรกคลอดได้อย่างทันท่วงที อันจะช่วยลดความรุนแรงของปัญหา และทารกได้รับความปลอดภัย พยาบาลผู้ตรวจต้องมีความรู้เกี่ยวกับสภาวะสุขภาพที่เป็นปกติของทารกเสียก่อน จึงจะสามารถวินิจฉัยได้ว่า ทารกคนใดมีความผิดปกติเกิดขึ้น นอกจากนั้นพยาบาลจะต้องมีการฝึกฝนให้เกิดทักษะในการตรวจร่างกายทารกแรกเกิดด้วย การตรวจร่างกายทารกแรกเกิด ต้องตรวจใน 2 ขั้นตอนโดยขั้นแรกพยาบาลผู้ตรวจจะประเมินร่างกายทั่วไปของทารกแรกเกิดเสียก่อน โดยใช้ระบบ APGAR Score ลักษณะโดยทั่วไป สัญญาณชีพ และการเจริญเติบโตตามลำดับ หลังจากนั้นจึงตรวจร่างกายในแต่ละระบบโดยเริ่มตรวจจากศีรษะไปหาปลายเท้า  ได้แก่ผิวหนัง ศีรษะ อวัยวะบนใบหน้า ทรวงอก ปอด หัวใจ อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก แขนขา และหลังตามลำดับ การประเมินสภาพร่างกายทารกแรกเกิดขึ้น พยาบาลผู้ตรวจจะต้องอาศัยทั้งความรู้และทักษะต่างๆ ในการตรวจ จึงจะสามารถทำการประเมินได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ทารกจึงจะได้รับการพยาบาลที่ถูกต้องและเหมาะสม

คำสำคัญ : การประเมินสภาวะสุขภาพ,ทารกแรกเกิด,พยาบาลในห้องคลอด

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2016 วารสารสภาการพยาบาล(Thai Journal of Nursing Council)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Thai Journal of Nursing Council  by Thailand Nursing and Midwifery Council.All rights reserved

วารสารสภาการพยาบาล เป็นลิขสิทธิ์ของสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย