ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

Main Article Content

จิรัญญา พานิชย์ วราภรณ์ ชัยวัฒน์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยเด็กวัยเรียน ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพภาพตามแนวคิดปรากฏการณ์วิทยา Husserl ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวอายุ 9-12 ปี ที่มีประสบการณ์การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 13 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการบันทึกเทป นำข้อมูลที่ได้มาถอดความแบบคำต่อคำ วิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการของ Colaizzi ผลการวิจัยสามารถสรุปประเด็นประสบการณ์ได้ทั้งหมด 7 ประเด็น ได้แก่ 1) มันเจ็บไปทั้งตัว 2) ไม่สบาย ไม่หายสักที 3) เบื่อ 4)ต้องเจอกับสิ่งทำให้กลัว 5)อายที่หัวโล้น 6)ไม่สามารถทำในสิ่งที่อยากทำ และ 7)ได้รับการเอาใจ ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้เข้าใจประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวดีขึ้น ซึ่งพยาบาลสามารถนำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการพยาบาลแบบองค์รวมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ : ประสบการณ์การเจ็บป่วย ผู้ป่วยเด็กวัยเรียน มะเร็งเม็ดเลือดขาว การวิจัยเชิงคุณภาพ

Article Details

How to Cite
1.
พานิชย์จ, ชัยวัฒน์ว. ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 4Sep.2012 [cited 21Nov.2019];22(3):40. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2441
Section
Research Reports

Most read articles by the same author(s)