สุขภาพจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาล ศาสตรสูตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Main Article Content

จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์ นัยนา หนูนิล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาพจิต พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาวลัยลักษณ์ชั้นปีที่ 1,2,3 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2548 จำนวน 118 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบประเมินภาวะสุขภาพจิต (GHQ 28)  ของเดวิด พี โกลด์เบิร์ก แปลเป็นภาษาไทยโดยธนา นิลชัยโกวิทย์,จักรกฤษณ์ สุขยิ่งและชัชวาล ศิลปะกิจ และแบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตสร้างโดยจินตนา ยูนิพันธุ์ ผลการวิจัยพบนักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ปกติและพบนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นกลุ่มมีปัญหาสุขภาพจิตมากที่สุด สำหรับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตอยู่ในระดับสูงและปานกลาง สุขภาพจิตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p.> 05) ผลการศึกษานี้สนับสนุนให้มีนักศึกษาและสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตพยาบาลตระหนักถึงความจำเป็นของการส่งเสริมสุขภาพจิตและการออกแบบระบบการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิต

คำสำคัญ : สุขภาพจิต พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต นักศึกษาพยาบาล

Article Details

How to Cite
1.
สรรพวีรวงศ์จ, หนูนิลน. สุขภาพจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาล ศาสตรสูตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 4Sep.2012 [cited 18Nov.2019];22(3):91. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2445
Section
Research Reports

Most read articles by the same author(s)