การดูแลตนเองของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง

Main Article Content

จอม สุวรรณโณ เรวดี เพชรศิราสัณฑ์ ปุณยวีร์ ประเสริฐไทย อรุณศรี จันทร์ประดิษฐ์ วงรัตน์ ใสสุข

Abstract

การวิจัยเชิงบรรยาย ศึกษาสมรรถนะการดูแลตนเองของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรังกลุ่มตัวอย่าง 380 ราย เป็นผู้ใหญ่ที่ได้รับการวินิจฉัยการแพทย์ว่ามีภาวะหัวใจล้มเหลวมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 เดือน มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 2 แห่งและโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ 1 แห่งในภาคใต้ เก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลและความเจ็บป่วยโดยการสัมภาษณ์จากผู้ป่วยร่วมกับข้อมูลจากแฟ้มเวชทะเบียน การดูแลตนเองของผู้ป่วยประเมินจากแบบสอบถามการดูแลตนเองของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ซึ่งประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะในการดูแลตนเอง 3 ด้าน ย่อย ได้แก่ การดูแลตนเองเพื่อรักษาสุภาพ การดูแลตนเองเพื่อรักษาอาการ และความมั่นใจในการดูแลตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการดูแลตนเองโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ การดูแลตนเองทั้งด้าน 3 ด้าน คือ การดูแลตนเองเพื่อรักษาสุขภาพอยู่ในระดับดี ในขณะที่การดูแลตนเองเพื่อรักษาอาการและความมั่นใจในการดูแลตนเองอยู่ในระดับพอใช้ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรังต้องการการพัฒนาสมรรถนะในการดูแลตนเองทุกด้าน

คำสำคัญ : หัวใจล้มเหลวเรื้อรัง การดูแลตนเอง การจัดการอาการ

Article Details

How to Cite
1.
สุวรรณโณจ, เพชรศิราสัณฑ์เ, ประเสริฐไทยป, จันทร์ประดิษฐ์อ, ใสสุขว. การดูแลตนเองของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 5Sep.2012 [cited 15Oct.2019];23(1):35. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2471
Section
Research Reports

Most read articles by the same author(s)