ผลการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนต่อการฟื้นหายหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี

Main Article Content

ชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ สายพิณ เกษมกิจวัฒนา วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์

Abstract

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนต่อการฟื้นฟูหายหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องโดยพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนจากทฤษฎีของแบนดูรา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยผ่าจัดช่องท้องที่เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชายและหญิงของโรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี จำนวน 80 ราย เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างละ 40 ราย ประเมินการรับรู้สมรรถนะของตนก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมและเปรียบเทียบการฟื้นหายหลังผ่าตัดได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และระยะเวลา ในการรักษาตัวในโรงพยาบาล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบไคสแคว์ การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนการรับรู้สมรรถนะของตนหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001) และมีการฟื้นหายหลังผ่าตัดดีกว่ากลุ่มควบคุม โดยมีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดน้อยกว่า (p< .05) มีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันดีกว่า (p <.001) และมีระยะเวลาในการรักษาในโรงพยาบาลสั้นกว่า (p< .001)  นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มทดลองได้รับยาแก้ปวดหลังผ่าตัดน้อยละกว่าควบคุม (p <.001)

ผลการวิจัยให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้ป่วยตั้งแต่ระยะก่อนผ่าตัดและต่อเนื่องถึงหลังผ่าตัด

Article Details

How to Cite
1.
ชอบอรุณสิทธิช, เกษมกิจวัฒนาส, ฉันท์เรืองวณิชย์ว. ผลการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนต่อการฟื้นหายหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 1 [cited 10Dec.2019];23(1):100. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2476
Section
Research Reports

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>