ความท้าทายทางจริยธรรมในการทำวิจัยเรื่องความรุนแรงต่อสตรี

Main Article Content

นันทนา ธนาโนวรรณ

Abstract

การวิจัยเรื่องความรุ่นแรงต่อสตรีมีความแตกต่างจากการวิจัยประเภทอื่นๆ เนื่องจากมีความท้าทายทางจริยธรรมที่มีลักษณะเฉพาะ ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีเป็นปัญหาที่ละเอียดก่อนและไวต่อความรู้สึก สตรีที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสสตรีเหล่านี้มักปฏิเสธที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับการถูกทำร้าย มีความรู้สึกอายหรือตำหนิตนเองว่าเป็นสาเหตุของปัญหา ตลอดจนหวาดกลัวต่อการถูกทำร้ายที่อาจเพิ่มขึ้น ดังนั้นการวิจัยเรื่องความรุนแรงต่อสตรีควรคำนึงถึงความขัดแย้งทางจริยธรรมเป็นอย่างมาก นักวิจัยจึงควรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักจริยธรรมว่าด้วยเรื่องความรุนแรงต่อสตรีตามหลักขององค์การอนามัยโลกโดยเฉพาะในด้านของความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และความลับของข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความจริงและสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือสตรีที่ถูกทำร้ายต่อไป

คำสำคัญ : ความรุนแรงต่อสตรี จริยธรรม ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว ความลับ

Article Details

How to Cite
1.
ธนาโนวรรณน. ความท้าทายทางจริยธรรมในการทำวิจัยเรื่องความรุนแรงต่อสตรี. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 5Sep.2012 [cited 13Dec.2019];23(3):16. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2530
Section
บทความวิชาการ