รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์

Main Article Content

ฉวีวรรณ ธงชัย กรรณิการ์ กันธะรักษา มนัสนิตย์ บุญยธรรพ พรทิวา ทักษิณ

Abstract

การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์เป็นความรับผิดชอบในลำดับต้นๆของอาจารย์ที่ทำหน้าที่นิเทศการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงแก่นักศึกษา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์ ดำเนินการศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2552 ที่โรงพยาบาลลำปาง แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ 1) การกำหนดปัญหา2) การวางแผน 3) การปฏิบัติตามแผน 4) การประเมินผลและนำเสนอ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์ 2) แบบวัดสมรรถนะการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ และแบบวัดสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 3) แบบบันทึกรายการผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพ 5) แนวคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ 6) แนวทางการสังเกตแบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเชิงคุณภาพจากทุกแหล่งข้อมูล

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์ มีลักษณะเป็นการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดยการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีการวางแผนและดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่างอาจารย์ ผู้บริหารทางการพยาบาล ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง พยาบาลและนักศึกษาพยาบาลปริญญาโท การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์แสดงออกถึงความเป็นนักวิชาการในคลินิก ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์ มีโครงการพัฒนาคุณภาพโดยการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการวิจัยทั้งหมดจำนวน 26 โครงการ และมีผลลัพธ์ที่พึงประสงค์เกิดขึ้นร้อยละ 69.44 ผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคนมีการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงและนักศึกษาพยาบาลปริญญาโทมีการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติพยาบาลขั้นสูง

ผลจากการวิจัยครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์ การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติพยาบาล และการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลทุกระดั

คำสำคัญ: การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์ การพัฒนาคุณภาพ

Article Details

How to Cite
1.
ธงชัยฉ, กันธะรักษาก, บุญยธรรพม, ทักษิณพ. รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 11Sep.2012 [cited 16Dec.2019];25(4):46. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2633
Section
Research Reports

Most read articles by the same author(s)