ปัจจัยคัดสรร คุณลักษณะที่สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่ กับพฤติกรรมบริการ ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลเอกชน

Main Article Content

ปิยาภรณ์ ทองประดิษฐ์ สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล ดวงใจ รัตนธัญญา

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา อิทธิพลของปัจจัยคัดสรร คุณลักษณะที่สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่ กับพฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนกลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชนในขนาด 100 เตียงขึ้นไปจำนวน 104 คน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามขนาดของโรงพยาบาล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามคุณลักษณะที่สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่ และแบบสอบถามพฤติกรรมบริการตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ

ผลการศึกษาพบว่า 1) พฤติกรรมบริการตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยพบว่าด้านบุคลิกภาพมีคะแนนสูงสุดและด้านกิริยา มารยาท มนุษยสัมพันธ์มีคะแนนต่ำสุด 2) คุณลักษณะที่สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่ ของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับสูง โดยพบว่าด้านจิตตะมีคะแนนสูงสุด และด้านฉันทะมีคะแนนต่ำสุด 3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ คุณลักษณะที่สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่ และการได้รับคำชมเชยจากผู้ใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยร่วมกันทำนายทำนายพฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ76

ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริการควรมีการส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่ ร่วมกับระบบการเสริมแรงทางบวกในการปฎิบัติงานโดยการนำเสนอคำชมเชยจากผู้ใช้บริการสู่สาธารณะ

คำสำคัญ: ปัจจัยคัดสรร อิทธิบาท สี่ พฤติกรรมบริการ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน

Article Details

How to Cite
1.
ทองประดิษฐ์ป, พุทธาพิทักษ์ผลส, รัตนธัญญาด. ปัจจัยคัดสรร คุณลักษณะที่สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่ กับพฤติกรรมบริการ ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลเอกชน. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 14Sep.2012 [cited 11Dec.2019];26(4):55. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2736
Section
Research Reports

Most read articles by the same author(s)