ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพยาบาล

Main Article Content

ณภัทรารัตน์ ขาวสอาด มณี อาภานันทิกุล พรรณวดี พุธวัฒนะ

Abstract

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความสุขของนักศึกษาพยาบาลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทุตยภูมิ

รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงบรรยาย

วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครจำนวน 275 คน ได้จากการคัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิจากกลุ่มประชากรของโครงการรามาเข้มแข็ง: การพัฒนาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในนักศึกษาพยาบาล เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล รายได้ของครอบครัว ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา การรับรู้อาการทางกาย การรับรู้ความรู้สึกทางใจ ชั่วโมงการนอนหลับ ความรู้สึก มีคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมและความสุข วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์

ผลการวิจัย : ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( =11.204,p=.004 และ 7.104, p=.029 ตามลำดับ)

ส่วนรายได้ของครอบครัว ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา การรับรู้อาการทางกาย การรับรู้ความรู้สึกทางใจและชั่วโมงการนอนหลับไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพยาบาล โดยนักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ร้อยละ 68.70 มีความสุขในระดับมาก ส่วนนักศึกษาร้อยละ 4.40 ระบุว่าตนเองมีความสุขน้อย

ข้อเสนอแนะ: สถาบันการศึกษาพยาบาลควรเห็นความสำคัญเรื่องความสุขของนักศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความสุขน้อย รวมทั้งควรจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและจัดระบบการสนับสนุนทางสังคมให้แก่นักศึกษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและมีความสุขในชีวิต

Keywords

Article Details

How to Cite
1.
ขาวสอาดณ, อาภานันทิกุลม, พุธวัฒนะพ. ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 1 [cited 15Oct.2019];28(1):19-3. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/8849
Section
บทความวิชาการ

Most read articles by the same author(s)