[1]
ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ต., คงอินทร์ว. and ฐานิวัฒนานนท์เ. 1. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความจำต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ด้านความจำในผู้สูงอายุ. Thai Journal of Nursing Council. 28, 2 (1), 98-108.