[1]
วินิจฉัยณ., เสรีเสถียรเ., ลิมเรืองรองป. and พาหุวัฒนกรว. 1. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอดต่อความวิตกกังวลในผู้คลอดครรภ์แรกที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน. Thai Journal of Nursing Council. 28, 4 (1), 44-55.