[1]
กวัดแกว่งส., เสรีเสถียรเ., พาหุวัฒนกรว. and บริบูรณ์หิรัญสารด. 1. ผลของโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้ทฤษฎีการดูแลต่อความวิตกกังวล ของสตรีที่ได้รับการยุติการตั้งครรภ์เพื่อการรักษา. Thai Journal of Nursing Council. 29, 1 (1), 55-66.