[1]
มุกประดับศ., ส่งวัฒนาป. and แซ่เซี้ยว. 1. โปรแกรมส่งเสริมการเคลื่อนไหวแบบมุ่งเป้าหมายต่อผลลัพธ์ด้านกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อในผู้ป่วยบาดเจ็บที่มีข้อจำกัดการเคลื่อนไหว: การศึกษานำร่อง. Thai Journal of Nursing Council. 29, 2 (1), 49-60.