[1]
วิถีธรรมศักดิ์ร.พ., ด้วงแพงส. and มาสิงบุญเ. 2012. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการกับการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. Thai Journal of Nursing Council. 25, 4 (Sep. 2012), 96.