[1]
ชูทัพส. and ทาโตร. 2012. ผลของโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพต่อความตั้งใจในการใช้ถุงยาง อนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย. Thai Journal of Nursing Council. 26, 2 (Sep. 2012), 100.