[1]
ขาวสอาดณ., อาภานันทิกุลม. and พุธวัฒนะพ. 1. ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council. 28, 1 (1), 19-33.