ภูด่านงัวบ., ชื่นเลิศสกุลก., & เดียวอิศเรศว. (1). ตัวตนใหม่: ประสบการณ์การเป็นมารดาของนักเรียนที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ. Thai Journal of Nursing Council, 28(2), 58-74. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11644