อัคคะเดชอนันต์ฐ. (2019). Nurses’ Competency and Public Healthcare Innovations in Thailand 4.0 Era. Thai Journal of Nursing Council, 34(1), 5-13. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/143076