ไชยรินทร์ฤ., ฉันท์เรืองวณิชย์ว., & โตสิงห์อ. (1). การจัดการภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเนื้องอกของต่อมใต้สมองที่ได้รับการผ่าตัด: การทบทวนวรรณกรรม. Thai Journal of Nursing Council, 28(4), 16-30. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/16996