วินิจฉัยณ., เสรีเสถียรเ., ลิมเรืองรองป., & พาหุวัฒนกรว. (1). ผลของโปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอดต่อความวิตกกังวลในผู้คลอดครรภ์แรกที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน. Thai Journal of Nursing Council, 28(4), 44-55. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/17001