กวัดแกว่งส., เสรีเสถียรเ., พาหุวัฒนกรว., & บริบูรณ์หิรัญสารด. (1). ผลของโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้ทฤษฎีการดูแลต่อความวิตกกังวล ของสตรีที่ได้รับการยุติการตั้งครรภ์เพื่อการรักษา. Thai Journal of Nursing Council, 29(1), 55-66. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/18620