มุกประดับศ., ส่งวัฒนาป., & แซ่เซี้ยว. (1). โปรแกรมส่งเสริมการเคลื่อนไหวแบบมุ่งเป้าหมายต่อผลลัพธ์ด้านกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อในผู้ป่วยบาดเจ็บที่มีข้อจำกัดการเคลื่อนไหว: การศึกษานำร่อง. Thai Journal of Nursing Council, 29(2), 49-60. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/21118