วิถีธรรมศักดิ์ร. พ., ด้วงแพงส., & มาสิงบุญเ. (2012). ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการกับการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. Thai Journal of Nursing Council, 25(4), 96. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2636