จิตต์จันทร์เ., มาสิงบุญเ., & ด้วงแพงส. (2012). ปัจจัยทำนายการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง. Thai Journal of Nursing Council, 26(2), 86. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2677