เกษมกิจวัฒนาส. (2012). สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Nursing Council, 26(4). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2731