ติ่งซุ่ยกุล บัวแก้วว., กังใจว., & จูลเมตต์พ. (2012). ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภค อาหาร และค่าดัชนีมวลกายของพระภิกษุสูงอายุที่มีภาวะอ้วน. Thai Journal of Nursing Council, 27(1), 92. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2763