ทับทิมหินโ., & รุ่งเรืองกลกิจส. (2012). ผลการให้การบำบัดแบบกลุ่มตามแนวพุทธธรรมต่อภาวะวิตกกังวลและ ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รับการรักษาด้วยรังสีรักษา. Thai Journal of Nursing Council, 27(1), 109. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2764