ดวงจันทร์น., วิโรจน์รัตน์ว., & จิตรมนตรีน. (2017). ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยพื้นฐานบางประการ ความสัมพันธ์ต่างเกื้อกูล รางวัลสำหรับการดูแลกับคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลที่ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง. Thai Journal of Nursing Council, 32(2), 65-78. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/87619