ขาวสอาดณ., อาภานันทิกุลม., & พุธวัฒนะพ. (1). ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council, 28(1), 19-33. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/8849