สุธรรมพิทักษ์ม. (1). ผลของการใช้ Modified Syringe Feeding Method และ Cup Feeding Method. Thai Journal of Nursing Council, 28(1), 64-74. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/8959