วินิจฉัยณ.; เสรีเสถียรเ.; ลิมเรืองรองป.; พาหุวัฒนกรว. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอดต่อความวิตกกังวลในผู้คลอดครรภ์แรกที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน. Thai Journal of Nursing Council, v. 28, n. 4, p. 44-55, 11.