กวัดแกว่งส.; เสรีเสถียรเ.; พาหุวัฒนกรว.; บริบูรณ์หิรัญสารด. ผลของโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้ทฤษฎีการดูแลต่อความวิตกกังวล ของสตรีที่ได้รับการยุติการตั้งครรภ์เพื่อการรักษา. Thai Journal of Nursing Council, v. 29, n. 1, p. 55-66, 11.