มุกประดับศ.; ส่งวัฒนาป.; แซ่เซี้ยว. โปรแกรมส่งเสริมการเคลื่อนไหวแบบมุ่งเป้าหมายต่อผลลัพธ์ด้านกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อในผู้ป่วยบาดเจ็บที่มีข้อจำกัดการเคลื่อนไหว: การศึกษานำร่อง. Thai Journal of Nursing Council, v. 29, n. 2, p. 49-60, 11.