ไกรนุวัตรก. แนวคิดในการปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน. Thai Journal of Nursing Council, v. 23, n. 1, p. 10, 5 set. 2012.