วิถีธรรมศักดิ์ร. พ.; ด้วงแพงส.; มาสิงบุญเ. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการกับการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. Thai Journal of Nursing Council, v. 25, n. 4, p. 96, 11 set. 2012.