จิตต์จันทร์เ.; มาสิงบุญเ.; ด้วงแพงส. ปัจจัยทำนายการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง. Thai Journal of Nursing Council, v. 26, n. 2, p. 86, 13 set. 2012.