เกษมกิจวัฒนาส. สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Nursing Council, v. 26, n. 4, 14 set. 2012.