ติ่งซุ่ยกุล บัวแก้วว.; กังใจว.; จูลเมตต์พ. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภค อาหาร และค่าดัชนีมวลกายของพระภิกษุสูงอายุที่มีภาวะอ้วน. Thai Journal of Nursing Council, v. 27, n. 1, p. 92, 14 set. 2012.