ทับทิมหินโ.; รุ่งเรืองกลกิจส. ผลการให้การบำบัดแบบกลุ่มตามแนวพุทธธรรมต่อภาวะวิตกกังวลและ ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รับการรักษาด้วยรังสีรักษา. Thai Journal of Nursing Council, v. 27, n. 1, p. 109, 14 set. 2012.